Monday, June 16, 2014

NORA CABALTERA VILLAMAYOR: NUESTRA SEÑORA DE YRAGA


Ni Jason Pilapil Jacobo

----------o0o---------

Source: https://www.facebook.com/notes/jason-jacobo/nora-cabaltera-villamayor-nuestra-se%C3%B1ora-de-yraga/10152103207871879

---------o0o---------

Mayo nang ibang orgulyo an puwedeng itagba ki Nora Cabaltera Villamayor gikan Ciudad de Iriga, Rona de Rinconada, Provincia de Camarines Sur, Region de Ybalon—siya na nagtios nin pinakamakukulog na lugad nin banwa saladawan asin sa tingog kun dae an Artista de Nacion. Sintomas nin sarong krisis sa pagpapadalagan kan estetika sa banwa buda sa nasyon na halat-halat an milagro nin arte an pagkapaot kan saiyang proklamasyon.

Kategoryang pankinab-an an estetiko; maski may valor an anomang ensayo nin banwa digdi, an kasadirihan kaini sa tiempo del mundo dae mapupugolan nin rason de moralidad, lalo na nin estado na an mailelehislar man sana, korte-moral para sa estetiko.

Mga kritiko kan kultura kan pagdadayukdok sa katawohan anmga iskolar na nagbisto ki Nora Aunor, an kansiyonera-aktres, kaiba sinda Cirilo Bautista, maestro-poeta; Francisco Coching, artista nin komiks; Francisco Feliciano, musikero; Alice Reyes, prima ballerina asin maestra de baile; buda Jose Ma. Zaragoza, bilang Artista de Nasyon. Warang kaliga an arte ni Nora, ta radikal ining nakidumamay sa pagmate nin lambang saro sato na Filipino na dae na madudulagan ang kinaban na misericordia an pangangaipohan. Posibleng tuyawon kan profesoria an mga diktador asin mga rebolusyon, pero dae kaini dadapangon an banwa na makusog na gamot kan marambong na arte nin Nora asin kan saiyang maburak na publiko.

May destrozo man na dai mapapara sa saiyang magaya-gayang pandokasin mapung-awong tingog, sarong figura, via negativa, an ipinahihiling asin ipinadadangog niya, kaibahan an matarom na pagkasabot sa oportunidad nin estetiko laban sa politiko. Sa sarabatang dalan na ini orog na malalampasan kan sarong demokrasya an totalitaryanismo. Bako sana an pagkakasangkapan nin estado sa artista an may gabat digdi. Anoman an paagi kan koronasyon o pagpapababa satrono, an dai matotoninong na aswang kan parehong diktadura asin rebolusyon, mayong iba kundi an sentensiya kan mga nakakaaram asin nin mga nakakagiromdom sa divina. Dai mararaot kan presenteng rehimen an maiitom na edipisyo sa nalilipodan tang hona-hona kun eternal an pagpapasa-aga-na-sana buda absolutona man nanggad an pagsayuma ki Nora Aunor na maatangan kan bulawan na haloy nang dapat nasa payo niya. Istoryang suanoy ini kan sarong banwa na dae na malalakawan an nakadestinong dalan kan saiyang orog na osipon asin ariwaga, may mga utang na boot man na masingil, o mayong mayo nang pagpatawad na nawalat sa pusong mauutsanan na. Kun iaandas si Aunor matapos an kagabsan nin giyera, duman tunay na magagaba an gabos na monumento nin orag na itinugdok kan diktadura sa ngaran nin kagayonan.

Ipinangaki asin pinangatamanan an arte ni Aunor sa baybay nin kalainan, bako sa daga nin kagawian. Kinukugos kan saiyang ladawan asin tingog an tiempo nin marawit-dawit asin matigsikon na pagkamoot, nagsulnop man analdaw sa pagsirang kan bulan, mantang pano an langit nin rumarom nin uranon. Alagad, yaon siya duman sa dagat-dagatang puso, makalayong bitoon. Bakong haloy na kita saiya natuod?

An padangaton pa si Nora Aunor: duman masasayumahan nin banwa an pagsayuma kan estado.

Duman sana siya orog na mararanga.

Viva, Nora, viva!


* Dios mabalos ki Jose Mari Cuartero, taga-Lipa, Batangas, alagad maorag asin magayon na amigo nin Kabikolan. Hararom an pinaghalean kan saiyang preguntas sa pagsurat ko kaining piyesa, kaya halangkaw an natugdonan na panganoron.


An ensayong ini, tinagba man sa pinakapadangat na tugang sa Yraga, Kristian Sendon Cordero. Balaog mo baga an gabos na rakdag-hamot na ini!

No comments:

Post a Comment